Projekt dla bezrobotnych absolwentów

2014-03-19

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

  1. Poprawa funkcjonowania na rynku pracy absolwentów zamieszkujących powiat gorlicki, dąbrowski i tarnowski.
  2. Zdobycie/dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  3. Uzyskanie doświadczenia zawodowego.
  4. Uzyskanie zatrudnienia.

Do kogo jest skierowany?

Projekt jest skierowany do: 130 absolwentów (os. do 12 m-cy od wydania świadectwa ukończenia szkoły) pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy w wieku 15-27 lat zamieszkujących powiat gorlicki, dąbrowski i tarnowski.

więcej informacj pod adresem http://http://www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl