Nabór - dotacje na start działalności 28 tys. zł

2018-05-23

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKT ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej

 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne

 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego

 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego

 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność

 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

Proces rekrutacji rozpocznie się od 28.05.2018 r. i trwać będzie do 11.06.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00:

 • osobiście w Biurze Projektu - Tarnów, ul. Krakowska 13/10 (Tel.: 519 654 650 lub 513 050 031)

więcej informacji na www.http://twojaszansa.pakd.pl/

 • osobiście w Punkcie obsługi - Brzesko, Plac Kupiecki 8 - budynek P.H.U MARK  - I piętro (Tel.: 660-22--88-600)